Adelle Sans Armenian

Adelle Sans Armenian provides a clean and spirited take on the traditional grotesque sans for Armenian audiences. Whether for branding, signage, or advertising, the keyword behind Adelle Sans Armenian’s use is flexibility. Adelle Sans Armenian is a personable and flexible companion to great design.

Includes 14 fonts USD 542,85

ՀՀ-ում ջերմատնային և ջերմոցային տնտեսության վիճակի և զարգացման ընթացքի մասին

Click to Edit

«168 Ժամ» պարբերականի ս.թ. հունիսի 28-ի համարում տեղ գտած լոլիկի արտադրությանը և արտահանմանն առնչվող հրապարակման վերաբերյալ հայտնում ենք հետևյալը.

Click to Edit

Ջերմատների և ջերմոցների (փակ գրունտի) հիմնական խնդիրներն են` բանջարեղենի և ծաղիկների արտադրության սեզոնայնության մեղմելը (երբ բաց գրունտում դրանց արտադրությունը հնարավոր չէ), հյուսիսային և լեռնային շրջաններում ջերմասեր բանջարեղենի աճեցմանը նպաստելը և բաց գրունտի մշակության համար սածիլների աճեցման ապահովումը: Oպերատիվ տվյալների համաձայն՝ 2011 թվականին հանրապետության տարածքում շահագործվում էր ավելի քան 510 հա ջերմատուն և ջերմոց, որից նորագույն տեխնոլոգիաներով 1.9 հա՝ ՀՀ Կոտայքի մարզում։

Click to Edit

2016 թվականի հունիսի 28-ի դրությամբ ջերմատների և ջերմոցների ընդհանուր տարածքը կազմում է շուրջ 1220․8 հա, որից ապակեպատ՝ 310 հա, թաղանթապատ՝ 910 հա: Նորագույն տեխնոլոգիաներով հագեցած ջերմատների ընդհանուր տարածքը կազմում է ավելի քան 101 հա, այդ թվում` 59.4 հա Կոտայքի, 2.2 հա՝ ՀՀ Արմավիրի և 39․4 հա՝ ՀՀ Արարատի մարզերում: Ջերմատներում աճեցվում են լոլիկ, վարունգ, պղպեղ, սմբուկ, ամսաբողկ, լոբի, տարբեր կանաչիներ, կարտոֆիլ, ելակ, ծաղիկներ և այլն:

Click to Edit

The Backstory

Adelle Sans Armenian

A flexible and personable companion sans to Adelle.

Adelle Sans, José Scaglione and Veronika Burian’s sans serif counterpart to the award-winning Adelle type family, provides a more clean and spirited take on the traditional grotesque sans. As is typical with TypeTogether typefaces, the most demanding editorial design problems were taken into consideration when creating Adelle Sans. The combination of lively character and unobtrusive appearance inherent to grotesque sans serifs make Adelle Sans an utterly versatile tool for every imaginable situation. Whether for branding, signage, or advertising, the keyword behind Adelle Sans’ use is flexibility.

 
Adelle Sans is available in 15 weights with matching italics, and includes seven roman styles with their matching italics in a condensed width to save space and keep legibility high. Each of these 30 styles is a perfect counterpart in terms of weight and vertical proportions to its slab serif equivalent, Adelle, and the condensed widths are adept at setting short texts while retaining all the personality expected from the Adelle family. This ensures an harmonious fit between both type families in the same block of text, and a pleasing change of texture when used at similar point sizes.
 
To support Greek and Cyrillic and to ensure coherence in the entire family, Spanish designer Octavio Pardo helped with the Cyrillic script and Greek expert Irene Vlachou designed the Greek script. The 1,145 character set includes typographic niceties, small caps, several sets of figures, and support for over 90 languages. It also includes a set of 35 icons specially designed for electronic publications. The complete Adelle Sans family, along with our entire catalogue, has been optimised for today’s varied screen uses.

Be sure to check out the companion for Adelle Sans, Adelle, for a versatile and authoritative slab serif with no shortage of personality.

About Us

TypeTogether is an indie type foundry committed to excellence in type design with a focus on editorial use. Additionally, TypeTogether creates custom type design for corporate use. We invite you to browse our library of retail fonts or contact us to discuss custom type design projects.